Krav om politiattest

Frå 1. januar 2009 krev Norges Idrettsforbund politiattest frå alle trenarar og tillitsvalde i idretten. Ordninga gjeld for alle som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige...

"Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité(NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattestmot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skalutføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- elleransvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten bestmulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynettil organisasjonen."

Ordninga i korte trekk:

• Alle ansette og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget,som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige ellermenneske med utviklingshemming, skal avkrevast politiattest.

• Det skal gjerast kjent når ei stilling eller ein aktivitet krev framvisning av politiattest.

• Styret oppnemner ein person som er ansvarleg for å avkreve politiattest.

• Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av dei somskal utføre oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforholdoverfor mindreårige
eller menneske med utviklingshemming. Sjølve attesten vert sendt fråpolitiet heim til den enkelte som sjølv må framvise den for denstyreoppnemnde personen i idrettslaget.

• Politiattesten skal berre framvisast og aldri lagrast hjå idrettslaget.

• Personar som ikkje leverer politiattest eller har anmerkningar påattesten, skal ikkje gjevast oppgåver som inneber eit tillits- elleransvarsforhold overfor mindreårige
eller menneske med utviklingshemming.